Khamis, 28 Jun 2007

Disertasi Ilmiah 5 -Tafsir Juzuk Amma oleh al-'Allamah al-Adib Jamai'in 'Abd al-Murad

Nama Kitab : Tafsir Juzuk 'Amma Bahasa Melayu
Karangan : Al-'Allamah al-Adib Jama'in 'Abd al-Murad Sumatera Barat
Indonesia
Cetakan : Matba'ah Bin Halabi Fatani Thailand (tanpa tarikh)1. Pendahuluan

Perkembangan pengajian agama Islam dan al-Quran di alam Melayu beriringan sejak agama Islam mula datang dialam Melayu. Orang Arab merupakakan pelupor pertama telah datang ke negeri-negeri Melayu pada abad ke7 Masihi,ertinya abad pertama dari Islam (tahun Hijrah dimulai pada tahun 622M.dan Nabi Muhammad saw wafat pada tahun 632M.[1]) Agama Islam disebar secara lisan termasuk juga tulisan .Menurut Hj Wan Mohd. Shaghir Abdullah tradisi tulisan berkembang seiringan dengan mula kedatangan Islam kerantau sini.
Tradisi penulisan menggunakan qalam ,penyimpanan hasil karya dan pemeliharaannya sudah berjalan cukup lama di dunia Melayu Mulai kedatangan Islam kekawasan ini.[2]

Karya-karya yang dihasilkan oleh ulama nusantara termasuklah karya dalam bidang Feqah,Usulul al-Din,Tasauf,sejarah, Hadis ,Tafsir dan bidang-bidang yang lain. Apa yang ingin difokuskan dalam tulisan ini ialah khusus dalam bidang tafsir iaitu kajian metodologi sebuah hasil karya tafsir yang dihasilkan oleh seorang ulama alam Melayu yangmana karya beliau dibaca dipondok-pondok,musalla dan dimasjid. Judulnya ialah Tafsir Juzuk 'Amma Bahasa Melayu.


2. Pengenalan Pengarang

Tidak didapati sedikit pun catatan latarbelakang tentang pengarang kitab ini,namun begitu dapat dinyatakan sedikit tentang latangbelakang beliau berdasarkan penelitian penulis dalam kitab yang dikaji.

Nama Pengarang seperti yang tercatat di kulit kitab "Tafsir Juzuk 'Amma Bahasa Melayu" ialah al-'Alamah al-Adib Jama'in 'Abd Murad Sumatera Barat Indonesia. Penulis dapat menyatakan bahawa Jama'in 'Abd Murad merupakan seorang yang alim dalam berbagai bidang ilmu agama dan merupakan seorang yang tawaduk dan warak.Gelaran al-Alamah dan al-Adib dipermulaan nama beliau menunjukan bahawa selain dari kealiman, beliau juga merupakan seorang sasterawan.Beliau juga mendalami sirah kerana terdapat antara surah yang ditafsirkan dinyatakan latarbelakang surah yang berkaitan.[3] Beliau juga menguasai Ilmu Hadis , Ilmu Nahu dan juga falak[4]. Penulis juga tidak tidak menjumpai catatan tentang pendidikan pengarang, tetapi didalam kitab Tafsir Juzuk 'Amma yang dikaji pengarang ada menyebut bahawa beliau ada mengarang kitab yang lain berjudul "Percaturan Atau Tipu muslihat Syaitan" dalam bahasa Melayu huruf Latin dan huruf Arab(Jawi).Beliau ada juga menyatakan tentang karya tafsirnya yang lain seperti "Tafsir Juzuk Sayaqul " yang diberi nama Tafsir al-Quran al-Mubin Juzuk Sayaqul dan dalam surah yang sama Juzuk keempat Lan Tanalu.[5] Tetapi malangnya penulis belum lagi menemui karya-karya tersebut kerana tidak terdapat dipasaran.


3. Pengenalan Kitab

Kitab Tafsir Juzuk 'Amma Bahasa Melayu karangan al-'Alamah al-Adib Jama'in 'Abd Murad seorang tokoh tafsir di alam Melayu berasal dari Sumatera Barat. Walaupun karya belaiu tidak merangkumi 30 juzuk al-Quran tetapi Tafsir Juzuk 'Amma (juzuk yang ke30)yang mengandungi 38 buah surah termasuk surah al-Fatihah sangat memberi menafaat kepada pembaca tafsir beliau. Huraian yang mudah dan menggunakan bahasa yang sederhana mudah difahami menyebabkan kita tidak jemu untuk menelitinya.

Kitab yang berukuran 26½ x 9cm mengandungi 196 halaman merupakan kitab yang sederhana dan sangat sesuai dibaca bagi penuntut tahap menengah dan masyarakat awam. Sangat sesuai digunakan sebagai teks untuk pengajian dan kuliah di masjid-masjid.

Tafsir Juzuk 'Amma sangat memberi faedah kepada masyarakat Islam kerana juzuk 'Amma terkenal dengan gelaran ayat-ayat lazim kerana ianya selalu dibaca didalam sembahyang. Masyarakat Islam khasnya masyarakat Melayu dapat melaksanakan solat dengan sempurna jika mereka dapat memahami dan menghayati apa yang dibaca.

Pengarang telah menyelesaikan Tafsir Juzuk 'Amma ini di Pulau Pinang pada pukul 10.50 waktu tempatan pada hari Ahad 16 Rabi' al-Awal 1357H bersamaan 4 haribulan Jun 1939.Kitab ini mula dicetak pada 19 syawal 1377H bersamaan 8 Mei 1958M[6]. Justeru itu, kitab tafsir ini perlu dikaji dan diteliti dari segi penulisannya dan metolodologinya yang diguna pakai oleh al-'Alamah al-Adib Jama'in 'Abd Murad.

4. Metodologi

Tanpa sebarang mukaddimah atau pengenalan kitab pengarang memulakan karyanya dengan penafsiran surah al-Naba' sehingga sampai kepada surah al-Nas dan diakhiri dengan surah al-Fatihah.Ditulis nama surah beserta tempat turun ayat ditengah bahagian atas pada tiap permulaan surah. Contoh "Surah al-Naba' Makiyah". Dipenjuru sebelah kanan ditulis nombor kedudukan surah dan dipenjuru sebelah kiri ditulis nombor ayat bagi tiap-tiap surah. Cara ini dapat memudahkan pembaca untuk mengenalpasti jumlah ayat serta kedudukan bilangan surah,cuma surah al-Fatihah tidak mengikut format ini.

Pengarang menggunakan perkataan "Wa Allahu al-'Alam bi Muradihi tamat tafsir surah…………(dinyatakan nama surah). Ini menunjukan sifat tawaduk dan warak yang ada pada pengarang.

Apa yang membuat pembaca agak keliru dengan tafsir ini ialah nombor ayat diletakkan pada permulaan ayat tidak sebagaimana yang terdapat dalam mashaf biasa yang nombor ayatnya ditulis dihujung tiap ayat, walaubagaimanapun format tersebut bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak membacanya.

Bagi memudahkan pembaca untuk merujuk surah-surah tertentu dengan cepat judul tajuk atau fihris diletakkan pada halaman akhir sekali lengkap dengan mukasurat dan kandungan tafsir.
Satu format yang agak baik dan memudahkan pembaca ialah terjemahan ayat diletakan bersebelahan dengan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Pembaca akan mudah memahami ayat dan terjemahan secara serentak dan cepat,lebih-lebih lagi bagi mereka yang kurang mahir bahasa Arab.

Terdapat juga surah-surah tertentu pengarang memulakan pentafsiran dengan menyebut latarbelakang ayat dan sebab turun ayat.[7]
Metod yang biasa digunakan oleh kebanyakan ahli tafsir iaitu dengan mentafsirkan beberapa ayat kemudian disambung dengan ayat –ayat yang lain hingga selesai keseluruhan surah diikuti juga oleh pengarang dalam mentafsir surah-surah juzuk 'Amma melainkan surah-surah yang pendek ditafsir secara keseluruhannya.

Dalam menjelaskan satu-satu perkara yang agak penting atau yang perlu diambil perhatian pengarang menggunakan istilah-istilah tertentu bagi tajuk-tajuk kecil seperti:
i. Ya Ma'syara al-Muslimim[8]
ii. Keterangan ringkas[9]
iii. Faedah[10]
iv. Mempercayai dan mengimani[11]
v. Lebih penting dan lebih utama[12]
vi. Beramal Salleh[13]
vii. Wasiat mewasiati dengan hak[14]
viii. Wasiat mewasiati dengan sabar[15]
ix. Duduknya kejadian itu[16]
x. Masalah yang perlu diterangkan disini[17]

Sepuluh tajuk kecil itu jelas menunjukan bahawa pengarang merupakan seorang yang mahir dalam bidang tafsir dan dapat menentukan dalam tafsiran perlu kepada keterangan lanjut, huraian yang lebih mendalam, cerita latarbelakang ayat dan beberapa faedah yang perlu diambil perhatian.

Format pentafsiran ayat dengan ayat ,ayat dengan hadis nabi saw dan ayat denga kata-kata sahabat digunakan juga oleh pengarang bagi menjelaskan pengertian satu-satu perkataan atau istilah[18]. Pengarang juga mengambil kata-kata al-Imam al-Syafie untuk menjelaskan kepentingan sesuatu surah.[19]

Semasa mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan keimanan lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, pengarang tidak berlebihan dalam pentafsirannya. Sebagai contoh ketika menjelaskan tentang malaikat Hafazah dalam menafsir surah al-Infitar ayat 10,11 dan 12 pengarang mengatakan "Kita benarkan dan kita yakini kerana adanya Hafazah itu dikhabarkan oleh Allah kepada kita.Tidak wajib kita memeriksa lebih jauh daripada apakah kejadian Hafazah itu. Bagaimanakah cara dan menulis perbuatan kita,dimanakan mereka tuliskan, dengan apakah mereka menulis dan lain-lain sebagainya, kerana itu urusan dan pekerjaan ghaib kepada kita manusia".[20]

Apa yang istemewanya dalam tafsir ini ialah tidak sedikitpun terdapat kesah-kesah israilliat walaupun pengarang mentafsirkan ayat-ayat yang ada hubungkait dengan cerita atau qisah seperti surah al-Fill yang ceritanya ada hubungan dengan cerita tentera bergajah, surah al-Falaq yang ada hubungan dengan kesah nabi disihir dan surah al-Nass yang ada kaitan dengan gangguan syaitan. Dalam masalah ini pengarang banyak menggunakan ayat-ayat yang lain dan hadis nabi bagi menjelaskan perkara yang sebenar .
Kemahiran pengarang dalam bidang ilmu Falaq jelas dapat dilihat apabila beliau mentafsir surah al-Buruj yang menceritakan tentang cakerawala bintang-bintang buruj. Beliau dapat menamakan bintang-bintang yang berada disebelah utara dan disebelah selatan. Beliau juga dapat mempastikan peredaran matahari pada tarikh tertentu dan bulan tertentu . Sebagai contoh beliau menyebut disebelah utara terdapat tiga buruj, ketiga-tiga biruj itu dilalui oleh matahari dalam masa tiga bulan mulai 20 dan 21 Mach sampai 20 atau 21 Jun. Tiga buruj lagi yang berada disebelah selatan, matahari akan melalui tiga buruj itu pada 23 atau 24 September sampai 21 atau 22 Disember[21]

Pentafsiran yang demikian rupa akan manarik minat pembaca lebih-lebih lagi bagi yang meminati ilmu Falaq atau ilmu Astronomi.

Pengarang ada juga menyentuh tentang sujud tilawah apabila mentafsir surah al-Insyiqaq dengan katanya " Sampai disini, iaitu sampai kepada ayat (21) ini, sipembaca dan sipendengar surah al-Insyiqaq ini hendaklah sujud tilawah,baik dalam sembahyang kalau imam sujud tilawah atau diluar sembahyang[22]

5. Metod Surah al-Fatihah

Cara susunan penulisan surah al-Fatihah agak berlainan sedikit dari penulisan surah-surah yang lain.Pengarang tidak lagi meletakan nombor bilangan ayat disebelah kiri dan nombor turutan surah disebelah kanan. Pengarang meletakakan nama surah al-Fatihah ditengah-tengah sebelah atas halaman dan terus menyatakan dibawah nama surah tersebut dengan "Makiyah ayatnya tujuh".

Tidak dapat dipastikan mengapa pengarang menulis cara yang berlainan dari segi susunannya. Kalau dikatakan surah ini terlebih dahulu ditafsirkan tidak mungkin kerana diakhir tafsiran surah al-Fatihah ditulis dengan kata-kata "Sampai disini selesailah saya mengusahakan Tafsir Juzuk 'Amma ini. Saya ucapkan syukur dan pujian kepada Allah, dan saya harap Allah jadikan karangan ini manafaat untuk umum dan jadi amal salleh untuk saya. Amin".

Memulakan penafsiran surah al-Fatihah ini dengan menjelaskan latar belakang surah dengan mendatangkan beberapa nama surah tersebut. Terdapat juga dalam surah tersebut tentang janji bahagia dan janji sengsara.

Pengarang dengan jelas mentafsirkan surah ini satu ayat demi satu ayat mengikut urutan. Pentafsirannya menggunakan pendekatan yang mudah contoh-contoh yang dikemukakan dapat membuka minda dan sesuai pada mana-mana zaman pun. Huraian yang panjang lebar ketika mentafsirkan ayat kedua dari surah tersebut pembaca dapat merasakan bahawa terdapat hubungan antara manusia dengan Khalid .

Pengarang membahagikan Hidayah kepada lima bahagian ketika mentafsirkan ayat yang keenam dari surah tersebut.antaranya ialah:[23]
a. Hidayah al-Wijdan al-Tabiin
b. Hidayah al-Hawas
c. Hidayah akal
d. Hidayah al-Din
e. Hidayah Taufik

Dengan penerangan serta huraian yang begitu lengkap pembaca akan dapat sesuatu yang sangat berharga apabila membaca tafsir tersebut.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan Tafsir Juzuk 'Amma ini sangat memberi faedah kepada sesiapa saja yang menelitinya. Pengarangnya merupakan seorang yang mahir dalam berbagai ilmu. Kitab ini sangat sesuai dijadikan teks untuk kajian tafsir khususnya ayat-ayat yang terkandung dalam juzuk 'Amma yangmana surah-surahnya selalu dibaca ketika solat terutamanya bagi masyarakat Melayu.

Mudah-mudahan dengan kajian yang ringkas ini akan menjadi asas untuk melaksanakan kajian yang lebih mendalam dan terperinci yang sudah pasti akan dapat menambahkan lagi kajian yang telah sedia ada lebih-lebih lagi di Jabatan al-Quran dan al-Hadis Akademik Islam Universiti Malaya.

[1] Hamka,Dr.Sejarah Umat Islam,Pustaka Nasional PTE LTD Singapura 2002.h670
[2] Hj.Wan Mohd Saghir Abdullah,Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara,Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara&Khazanah Fathaniah Kuala Lumpur 2000,h1
[3] Jama'in 'Abd Murad,Tafsir Juzuk 'Amma Bahasa Melayu,tt,h.155 dan 164
[4] Ibid,h.178,190 dan 67
[5] Ibid,h.185 dan 46
[6] Ibid, h.196
[7] Ibid,h.109
[8] Ibid,h.24
[9] Ibid,h.107
[10]Ibid,h.120
[11]Ibid,h.147
[12]Ibid,h.148
[13]Ibid,h.149
[14]Ibid,h.150
[15]Ibid,h.150
[16]Ibid,h.155
[17]Ibid,h.181
[18]Ibid,h.45,46 dan 68
[19]Ibid,h.145
[20]Ibid,h.44
[21]Ibid,h.67
[22] Ibid,h.65
[23]Ibid,h.192dan 193
28 Jun 2007, 13 Jamadil Akhir 1428,
2.57 ptg, Malaysia Timur

5 ulasan:

Victim berkata...

Diminta saudara Pengarang blog ini menghubungi saya Azril 013 291 6826untuk tujuan perbincangan penerbitan majalah ilmiah. Sekian.

Choose (M) Sdn Bhd
Kuala Lumpur

Awanama berkata...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]buy photoshop actions, [url=http://firgonbares.net/]sell my softwares[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] Pro Extended Mac Retail free download nero burner
retail store software [url=http://firgonbares.net/]discount software sites[/url] adobe photoshop cs4 color settings
[url=http://firgonbares.net/]adobe creative suite 4 master collection torrent[/url] order form software
[url=http://firgonbares.net/]nero 7 ultra[/url] download adobe acrobat reader 9
pirated software shop [url=http://firgonbares.net/]price check software[/b]

Awanama berkata...

Yes undoubtedly, in some moments I can say that I acquiesce in with you, but you may be considering other options.
to the article there is stationary a definitely as you did in the fall delivery of this beg www.google.com/ie?as_q=windows snapshot maker 2.1.2 ?
I noticed the catch-phrase you have not used. Or you functioning the dark methods of development of the resource. I suffer with a week and do necheg

Awanama berkata...

Djamain abdul murad tk. Mudo adalah kakek buyut saya, insya allah buku2 beliau masih ada tersimpan rapi dirumah,saya bangga memiliki kakek buyut seperti beliau

Abdul Rauf Sulaiman

Unknown berkata...

Dman alamat asal nya?

Site Meter

Web Counter

Diskusi Santai


Ukhuwwah.Com

Bacalah dengan mata hati

Pesan seorang wali Allah bernama Sayid Ahmad al-Badawi r.a: Seseorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 belas tandanya : 1) Benar-benar kenali Allah 2)Benar-benar jaga perintah Allah 3)Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah saw 4)Selalu berwudhu' 5)Redha menerima qadha dan qadar Allah 6)Yakin dengan janji Allah 7)Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk 8)Tabah dan sabar menanggung derita dan gangguan 9)Rajin dalam beribadah 10)Kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah 11)Tawadhu kepada yang lebih tua atau muda 12)Sedar syaitan musuh utama

Globetrackr

Histats.com

Mengenai Saya

Your attitude determine your altitude